วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์

    โรงเรียน ชุมชนบ้านกำเนิดเพชรมุ่งพัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่ความดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเข้าสู่สังคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ   

    ๑.   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเพียงพอ  สามารถปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

    ๒.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

    ๓.  พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน